A family business, established since 1989. With over 12,000 quality products, we supply retail and wholesale to more than 1,500 customers throughout Kosovo, while we are strengthening our export line.

We consider that the loyalty, persistence and hard work of all staff have been vital to the leadership developed in this activity. Together we will continue to be the first choice of those who are in demand of our products.

The story of our success

A leading company for sales and distribution of high quality products with a wide range of brands in Kosovo. Since its establishment in 1989, the company has developed by expanding its operations throughout Kosovo. The first years of the company were not easy. Below we present our decades of operation labelled with some phrases, throughout which we became a leader in the Kosovar market with real goals of entering the global market.

(The first decade 1989-1999 –A NATIONAL MISSION) The founder of this business was Mr. Fadil Ajvazi, who was later joined by his other brothers. The business was founded at a time when doing business was not an activity allowed to develop freely due to the regime and occupation that Serbia exercised against the Albanians. In its beginnings, the company provided basic products in the field of construction, and continued so until the beginning of the war in Kosovo. We didn’t just aim doing business, but we rather wanted to offer quality construction products to Albanians. The sale of these products was not allowed by the Serbian occupier, so we would often call our initial activity a national mission.

(The second decade 2000 – 2009 –RECOVERY) – After the end of the war, everything began all over again. We started over what was completely destroyed by the Serbian occupier. Overcoming the challenges of the new state of Kosovo, we have a lot to emphasize, but for this decade we distinguish:

 • The cooperation of the seven brothers, therefore the shareholders, who were an important factor in the first steps of the company’s development;
 • Creating a network of buyers throughout Kosovo;
 • Signing agreements with partners of international brands;

(Third decade 2010 – 2019 –REVOLUTION) – The third decade marks the time when we expanded and took the corporation to another level. Among others, at this time we distinguish:

 • Expansion of the team to +100. They played the most important role in this revolution;
 • Signing agreements with powerful international partners;
 • Building trust with all interacting stakeholders in the Corporation;
 • Following the expansion, we have developed the company’s infrastructure through investments in main offices to +2km2, central warehouses to +10km2, and retail sales to +8km2;

(Fourth decade 2020 – +, –INNOVATION)- Following the stability and leadership created within this activity in Kosovo, in this decade we would emphasize:

 • Investment in the factory for the production of facade mesh to +3km2, which has already been tested and met the requirements in the Kosovar market at full capacity;
 • Expansion of retail capacities;
 • Development of the strategic plan;
 • The application of international standards in production that will serve our aim of entering the international market;

This journey was not easy, especially at the beginning of the decade of recovery, when we were far behind due to the destruction of settlements which remained as a legacy of Serbia’s occupation of Kosovo. But during this decade, we worked hard and through great sacrifice and sincerity with our actors we have owned over 12km2 logistics warehouse, a 3km2 factory, a 8km2 building for retail sales as well as a portfolio with over 12,000 items in distribution and 25,000 products in retail.

The story of our success

INOVACIONI

(Dekada e katërt 2020 – +, –) – Në vijim të qëndrueshmërisë dhe lidershipit të krijuar në ushtrimin e kësaj veprimtarie në Kosovë, në këtë dekadë do të potenconim: Investimin në fabrikën për prodhimin e rrjetës së fasadës +3kme cila tanimë është testuar produkti dhe në kapacitet të plotë i ka plotësuar kërkesat në tregun kosovar; Zgjerimin e kapaciteteve me pakicë; Zhvillimin e planit strategjik; Aplikimin e standardeve ndërkombëtare në prodhim e që do t’i shërbej depërtimit tonë në tregun ndërkombëtar;

Ky rrugëtim nuk ishte i lehtë e sidomos në fillimet e dekadës së rimëkëmbjes, atëherë kur ne ishim shumë mbrapa për shkak të shkatërrimeve në vendbanime e që mbetën si trashëgimi e pushtimit të Serbisë në Kosovë. Por gjatë kësaj dekade, ne u kapëm për djersën tonë dhe me sakrificë të madhe e sinqeritet me akterët tonë kemi në pronësi mbi 12km2 depo logjistike, 3km2 fabrikë, 8km2 objekt për shitje me pakicë si dhe portfolio me mbi 12,000 artikuj në distribuim dhe 25,000 produkte në shitjen me pakicë.

Brand image of Plan

REVOLUCIONI

(Dekada e tretë 2010 – 2019) – Dekada e tretë shënon kohën kur ne u zgjeruam dhe e dërguam korporatën në një tjetër nivel. Përveç të tjerash, në këtë kohë dallojmë:

Rritjen e ekipit në +100. Këta luajtën rolin më të rëndësishëm në këtë revolucion;

Nënshkrimi i marrëveshjeve me partner te fuqishëm ndërkombëtar;

Krijimi i mirëbesimit me të gjithë akterët ndërveprues në Korporatë;

Në vijim të ekspasionit, ne kemi zhvilluar infrastrukturën e kompanisë përmes investimeve në zyret qëndrore +2km2, depot qendrore +10km2, shitjen me pakicë në +8km2;

Brand image of Plan

RIMËKËMBJA

(Dekada e dytë 2000 – 2009)

Pas përfundimit të luftës, çdo gjë filloi nga e para. Ne rinisim atë që u shkatërrua komplet nga okupatori serb. Në sfidat që ishin në shtetin e ri të Kosovës, kemi shumë për të veçuar por në këtë dekadë dallojmë:

Bashkëveprimi i shtatë vëllezërve, rrjedhimisht i aksionarëve e që ishin faktor në hapat e parë të zhvillimit të kompanisë;

Krijimin e rrjetit të blerësve në të gjithë Kosovën;

Nënshkrimin e marrëveshjeve me partner të brendeve ndërkombëtare;

 

 

Brand image of Plan

MISION KOMBËTAR

(Dekada e parë 1989-1999)

Nismëtar i këtij biznesi ishte z.Fadil Ajvazi e që më vonë i janë bashkuar edhe vëllezërit e tjerë. Biznesi u themelua në kohën kur të bërit biznes nuk ishte veprimtari që lejohej të zhvillohej lirshëm për shkak të regjimit dhe okupimit që Serbia e ushtronte ndaj shqiptarve. Në fillimet e saj kompania ofronte produkte bazike në fushën e ndërtimtarisë dhe kështu vazhdoj deri ne fillimin e luftës në Kosovë. Ne nuk kishim vetëm për synim të të bërit biznes po donim që shqiptarëve t’u ofronim produkte cilësore në ndërtim. Shitja e këtyre produkteve ishte e përndjekur nga pushtuesi serb andaj shpeshherë angazhimin filletarë do ta quanim edhe si mision kombëtar.

Brand image of Plan

Location

Edoni Logistic Center